Pixels and Performing Arts

Dansk version

Pixels and Performing Arts

Projektet “Pixels and Performing Arts” er et strategisk Erasmus+ Small Scale projekt, rettet mod at fremme inklusion, kreativitet og innovation i daginstitutioner og indskolingen. Teatrenes erkendelse af vigtigheden af at fremme inklusive miljøer, søger projektet at styrke både børn, pædagoger og lærer gennem integrationen af scenekunst i pædagogiske og didaktiske praksisser.

Ved at udnytte scenekunstens virkemidler, sigter projektet mod at introducere en deltagerorienteret metodologi, der transcenderer sociale og intellektuelle forskelle blandt børn, og giver dem muligheder for kreativ udfoldelse og personlig udvikling.

Gennem meningsfuldt undervisningsindhold og innovative metoder sigter projektet mod at styrke teknologifærdigheder, fremme social inklusion og berige læringserfaringer i daginstitutioner og indskolingen.

Desuden muliggør Erasmus+ finansiering implementeringen af inklusive og deltagerorienterede metoder, der prioriterer kreativ udfoldelse og personlig udvikling hos hvert enkelt barn. Ved at omfavne den transformerende kraft fra scenekunsten, inspirerer Erasmus+-projektet børn til at udforske deres unikke talenter og evner og fremme en følelse af tilhørsforhold og selvtillid i klasseværelset. Centralt for projektets målsætninger – i henhold til ’Small scale’ projektmål og prioriteringer – er udforskningen af scenekunstens potentiale til at transformere læring og forbedre deltagelse via nye medier.

Ved at omfavne digital teknologi og prosociale anvendelser af digitalt indhold søger projektet at fremme empati, modstandsdygtighed og kreativitet blandt børn, samtidig med at det udruster lærere og pædagoger med nye værktøjer og metoder til at engagere eleverne i legende og meningsfulde læringserfaringer.

Gennem sin fokus på kultur, kreativitet og digital klarhed sigter “Pixels and Performing Arts” mod at inspirere nye tilgange til nye medier, fremme positiv forandring, dialog og engagement i nutidig kulturel og dagligdag. Med en vision om en demokratisk tilgang til læring søger projektet at innovere og tilpasse sig i et skiftende landskab af kunstpraksis og -produktion, så alle stemmer bliver hørt og værdsat i en tidlig alder.

Øvelser:

Børnedyret – en superhelt

Velkommen til den spændende verden af teater og brugen af interaktiv læring gennem fordybende øvelser. Disse øvelser kommer fra vores projekt, og vi er så glade for at dele dem med jer.

I jeres klasseværelse eller i børnehaven, tror vi på at fremme nysgerrighed og udforskning gennem engagerende aktiviteter, der kombinerer videnskab, teknologi og teater. Træd ind i en verden, hvor vi undersøger kløften mellem mikro- og makroverdenen, fra det menneskelige perspektiv til den lille verden af mos og bjørnedyret. Gennem fordybende oplevelser vil vi rejse fra det mikroskopiske til det makroskopiske og udforske naturens vidundere på begge skalaer.

Lad os komme i gang!

Først og fremmest, afsæt tid til at indsamle glas med låg, et til hvert barn, og få dem til at medbringe noget grønt fra deres hjem. Dette vil blive brugt senere i jeres projekt. Tag på en tur ind i den nærmeste skov eller den nærmeste lille samling træer og buske. Kig efter farven grøn og tag jer tid til at finde noget mos. Tag alle jeres nyfundne materialer med tilbage til jeres klasseværelse eller et udendørs område. Spred dem ud og tal om, hvad I har fundet.

Næste skridt er at skabe en verden for børnene – hvor hovedpersonen er Bjørnedyret!

Rammen for jeres rejse:

Fortæl dem alt om dyret, gå på opdagelse efter det, eller fortæl dem en opdigtet historie. Der er en sand historie i dette link, hvor bjørndedyret blev sendt ud i rummet. Konstruer måske en egen fortælling ved at læse denne artikel: https://earthsky.org/space/water-bears-tardigrades-into-space-iss-experiment/

Skabe et hjem til tardigraden:

Alle børn laver deres glas om til et nyt hjem til bjørnedyret ved at samle mos og blade osv. og putte det i glasset. Navngiv bjørnedyret ved at sætte en mærkat med navn på glasset også hvor gammel den er, og tilføj måske et yndlingsmåltid på mærkaten. Husk at vande den hver dag.

Materialer til at skabe en installation:

Alle de indsamlede grønne materialer udefra, fra børnenes hjem og fra andre steder – er nu jeres hovedkilde. Ud fra denne hovedkilde kan I skabe en installation eller et rum, hvor børnene kan udforske livet som et bjørnedyr.

Interaktive projiceringer i installationen:

a. Gå i interaktive projiceringer, der viser dimensioner og dele af planter og dyr.

b. Udforsk en immersiv teaterspace med et mosgulv, hvor I indkorporerer videnskabelig viden ved at analysere og efterligne bevægelserne hos mikroskopiske organismer.

c. Deltag i interaktive spil og Kinect-øvelser for at forstå størrelse og karakteristika og lege med spejlinger og spejle for at udforske væsners bevægelser.

Videnskab – videnskabelige instrumenter:

a. Udnyt videnskabelige instrumenter som pipetter, glasplader, mikroskoper, forstørrelsesglas og digitale kameraer til at opdage mosens vidundere og fortælle om dens verden.

b. Kig og tal om denne lille verden – find historier og gem de fortællinger om den lille verden til jeres installation.

Teater- og kreative øvelser:

a. Forbedr spatial (rummets opbygning) og kropslig bevidsthed gennem sjove øvelser, som at prøve at gå, danse eller sove som bjørnedyret.

b. Udtryk kreativitet gennem tegninger og grafisk bearbejdning af aktiviteterne fx fotos eller skabe noget helt nyt gennem sammensætning på tværs af alt det I har indsamlet.

c. Samarbejd med kammerater i sammenlignende øvelser og frigør fantasi gennem fortællinger, sange eller danse hvor I fokuserer på bjørnedyrets eventyr.

Afslut aktiviteterne med en refleksion fx om hvilke tanker har man, når man er så lille eller bliver sendt ud i rummet. Savner man sine venner på jorden eller kan man lide stilhed eller…

God fornøjelse.

English version

Pixels and Performing Arts

The project “Pixels and Performing Arts” is a strategic initiative aimed at promoting inclusion, creativity, and innovation in kindergarten education. Recognizing the importance of fostering inclusive environments, the project seeks to empower both children and educators through the integration of performing arts into pedagogical practices.

By leveraging performing arts professionals, the project aims to introduce a participative methodology that transcends social and intellectual differences among children, providing them with opportunities for creative expression and personal development. Through meaningful educational content and innovative methodologies, the project aims to reinforce technology skills, promote social inclusion, and enrich learning experiences in kindergarten settings.

Furthermore, Erasmus+ funding enables the implementation of inclusive and participative methodologies that prioritize the creative expression and personal development of every child. By embracing the transformative power of performing arts, this Erasmus+ project can inspire children to explore their unique talents and capabilities, fostering a sense of belonging and self-confidence in the classroom.

 

Central to the project’s objectives – according to Small Scales obejctivies and priorities, is the exploration of the potential of performing arts in transforming learning and enhancing participation in kindergarten. By embracing digital technology and prosocial uses of digital content, the project seeks to foster empathy, resilience, and creativity among children, while also equipping educators with new tools and methods for engaging learners in playful and meaningful learning experiences.

Through its focus on culture, creativity, and digital readiness, “Pixels and Performing Arts” aims to inspire new approaches to early childhood education, promoting positive change, dialogue, and engagement in contemporary cultural and everyday life. With a vision of a democratic and inclusive approach to learning, the project seeks to innovate and adapt to the evolving landscape of arts practice and production, ensuring that all voices are heard and valued in early childhood education.

Exercises

Tadigrades – a superhero

Welcome to the exciting world of theater and how to use interactive learning through immersive exercises. These exercises are form our project and we are so happy to share them with you.

In your classroom or in kindergarten, we believe in fostering curiosity and exploration through engaging activities that combine science, technology, and theater. Step into a world where we bridge the gap between the micro and the macro, from the human perspective to the small world of moss and tardigrades. Through immersive experiences, we’ll journey from the microscopic to the macroscopic, exploring the wonders of nature on both scales.

Let’s go!

Firstly, make time to collect glasses with lids one for each child and make them bring something green from their home. This will be used later in your project.

Have a journey into the nearest wood or small gathering of trees, bushes. Look for the colour green and take time to find some moss. Bring all your newly found materials back to your homeroom or an outside space. Lay them out and talk about what you found.

Next step is to create a world for the children – where the main character is The Tardigrade!

The frame of the journey you are beginning:

Tell them all about the animal go scouting for it or tell them a made-up story. There is a true story in this link, where it was sent to space. Maybe construct one by reading this: https://earthsky.org/space/water-bears-tardigrades-into-space-iss-experiment/

Making a home for the tardigrade:

All children make their glass as a new home for the tardigrade by collecting moss and leaves etc. putting this in the glass. Name the tardigrade by putting a tag with name on the glass, how old is the tardigrade and maybe add on the label a favorite dish. Remember to water it every day.

Materials for creating an installation:

All the collected green materials from outside, children’s homes and from other places – is now your source. From this you can create an installation or a space where the children can go explore the life a being a tardigrade.

Interactive projections in the installation:

  • Engage in interactive projections showcasing dimensions and parts of plants and animals.Explore an immersive theater space with a moss floor, embodying scientific knowledge by analyzing and imitating the movements of microscopic organisms.

Participate in interactive games and Kinect exercises to understand size and characteristics and play with reflections and mirrors to explore creature movements.

Science – scientific instruments:

  • Utilize scientific instruments such as pipettes, slides, microscopes, magnifying glasses, and digital cameras to discover the wonders of moss and narrate the natural world.

Look and talk about this small world – find stories within the small world.

Theatrical and creative exercises:

  • Enhance spatial and body awareness through fun exercises as trying to walk, dance or sleep as the tardigrade.
  • Express creativity through drawings and graphic processing of activities.

Collaborate with peers in comparative exercises and unleash imagination in narrative exercises, focusing on the adventures of the tardigrade.

Conclude the activities with a reflection session, allowing children to share their insights and experiences from exploring both micro and macro worlds.

Things to consider and have as tools for this exploration:

A room where you can turn of lights and make a black space.

A projector – and download a film of a tardigrade or use this link below.

Glasses for the makro-universe of tardigrades.Kinect – if you can borrow or reach out to the nearest theater in your area.

Beskrivelser af teatrene:

English version

Kyber Teatro Our many years of experience with live shows and entertainment allow us, using digital technology on stage, to create and “enhance” the sense of presence and liveliness in the theater. Through a technological expansion that “physically envelops the audience in an uninterrupted atmosphere of light, images, movements, and sounds,” works and events become nonlinear and kinetically visual narratives. ‘Hic et nunc et ubique’. In technical terms, real-time is the key and the artistic figure that connects the depth of the human experience with its imagination, creating an environment that is not only virtual but alive with all senses. Quote: “The Theater of Cruelty” Antonin Artaud

Between 2017 and 2019, the Kyber Teatro/L’Aquilone di Viviana company won several European tenders (POR FESR 2014-2020) issued by the Sardinia Region – Department of Culture.

For more information about the project in Italian and the theater: www.kyberteatro.it

Limfjordsteatret is a regional theater with branches in Mors and Thy. Our own performances for children and adults are mostly produced for national tours and occasionally internationally. Limfjordsteatret organizes guest performances for both adults and children in Mors and Thy. In WORKSHOP FOR PERFORMING ARTS, the theater’s development department, we create learning through the performing arts using co-creation and close collaboration with stakeholders across disciplines. The performing arts are at the center of our new projects, merged with theater pedagogy to create both process and product from the world of art.

For more information about our theater: www.limfjordsteatret.dk

Dansk version

Kyber Teatro

Vores mange års erfaring med live shows og underholdning tillader os, gennem brugen af digital teknologi på scenen, at skabe og “forstærke” følelsen af nærvær og livlighed i teatret. Gennem en teknologisk udvidelse, der “fysisk omslutter publikum i en uafbrudt atmosfære af lys, billeder, bevægelser og lyde” – bliver værker og begivenheder til ikke-lineære og kinetisk-visuelle fortællinger.

’Hic et nunc et ubique’. I tekniske termer er realtid nøglen og den kunstneriske figur, der forbinder dybden af den menneskelige oplevelse med dens fantasi, og skaber et miljø, der ikke kun er virtuelt, men lever med alle sanser. Citat: “Den Grusomme Teaters” Antonin Artaud

Mellem 2017 og 2019 har Kyberteatro/L’Aquilone di Viviana-selskabet vundet adskillige europæiske udbud (POR FESR 2014-2020) udstedt af Sardinien Region – Kulturafdelingen.

Mere information om projektet på italinesk og teatret. www.kyberteatro.it

Limfjordsteatret

Limfjordsteatret er ét egnsteater med afdelinger på Mors og i Thy. Vores egne forestillinger til børn og voksne produceres oftest med henblik på turné nationalt og ind imellem også internationalt. Limfjordsteatret arrangerer gæstespil for voksne og børn både på Mors og i Thy. I VÆRKSTED FOR SCENEKUNST, teatrets udviklingsafdeling, skaber vi læring gennem scenekunsten ved hjælp af samskabelse og tæt samarbejde med interessenter på tværs af fagligheder. Scenekunsten er centrum for vores nye projekter, sammensmeltet med teaterpædagogik for at skabe både proces og produkt fra kunstens verden.

Mere information om vores teater på:

www.limfjordsteatret.dk

Se mere i linket herunder, om vores samarbejde med det sardinske teater ’Kyber Teatro’, da de var på Mors under Kulturmødet i 2023. Her inviterede vi 100 børn på Limfjordsteatret til en rejse ud i rummet for at møde bjørnedyret, lande igen på jorden hvor vi så den i mikroskopet. Se også videoen fra Sardinien om projektets udfoldelse i to klasser, de har dokumenteret den rejse de var på inden, sammen med en masse skønne børn.

See more in the link below about our collaboration with the Sardinian theater ‘Kyber Teatro’ when they visited Mors during the Cultural Meeting in 2023. Here, we invited 100 children at Limfjordsteatret on a journey into space to meet the Tardigrade, landing back on Earth where we observed it under the microscope. Also, watch the video from Sardinia documenting the project’s development in two classes; they have documented the journey they undertook previously, along with many lovely children.